Události


Dne 13. 9. 2019 se uskutečnilo mimořádné setkání členů. Na tomto setkání byl zvolen nový předseda pan. Petr Kokoška.


Dne 12. 4. 2019 proběhlo setkání členů. Zúčastilo se 24 členů, 3 se omluvili.
Bylo rozhodnuto o výši platby na sezónu 2019 ve výši 1,- Kč za m2 výměry pozemku vedeného v katastru nemovitostí.
Dosavadní předseda oznámil, že odstupuje z rodinných důvodů z funkce. Je třeba najít nového. Nový předseda bude za výkon funkce finančně odměňován. V případě, že nebude předseda nalezen, dojde k legislativní nouzi a možné likvidaci organizace.


Dne 23. 9. 2018 byl vlivem silného větru poškozen přívodní elektrický kabel vedoucí přes řeku. Oprava byla provedena na naše náklady odbornou firmou 2. 10. 2018.


Dne 9. 8. 2018 proběhlo setkání veřejnosti s technickým náměstkem primátora Mgr. Pavlem Šindelářem na téma „Příprava realizace veřejného vodovodu a kanalizace na Výsluní“. Setkání inicioval spolek Plzeň - Výsluní z.s.. Zápis z tohoto setkání je veřejně k dispozici na www stránkách spolku.


Dne 27. 4. 2018 proběhlo setkání členů. Zúčastilo se 25 členů, 4 se omluvili. Bylo dohodnuto vejít v jednání s Lesy ČR s.p. na odkup pozemku pod čerpací stanicí. Ochranné pásmo (oplocení) zrušit a neodkupovat ho.
Technici a předseda bude stejný jako doposud. Technikům bude zaplaceno za správu stanice za roky 2017, 2016 a 2015. Předseda bude osvobozen od sezóní platby.
Dále bylo rozhodnuto o výši platby na sezónu 2018 ve výši 1,- Kč za m2 výměry pozemku vedeného v katastru nemovitostí.


Dne 29. 11. 2017 jsme obdrželi odpověď na žádost ve věci odkoupení pozemku od Lesů ČR s.p.. Máme předkupní právo na odkoupení pozemku. Nicméně Lesní správa Přeštice před realizací prodeje pozemku st.p.č. 3021 požaduje vyřešit oplocené ochranné pásmo stavby odnětím pozemku z pozemků určených k plnění funkcí lesa a to odnětím trvalým nebo dočasným.


Dne 14. 11. 2017 byla podána žádost na odkoupení pozemku pod čerpací stanicí od vlastníka pozemku, kterým je Lesy ČR s.p..


Dne 13. 11. 2017 byla podepsána smlouva s Lesy ČR s.p. o pronájmu pozemku pod čerpací stanicí o celkové výměře 21 m2, a to na dobu určitou od 1.1.2018 do 31.12.2022. Výše nájemného je 38,80 Kč/m2/rok. Celkové roční nájemné tak činí 815,- Kč. Nájemné bude na každé další roky valorizováno vždy k 1.1. aktuálního kalendářního roku podle skutečně dosažené míry inflace. Součástí první platby nájemného bude i jednorázová úhrada za bezesmluvní užívání ozemku za období od 15.8.2016 do 31.12.2017 ve výši 1122,- Kč.


Dne 13. 4. 2017 proběhlo setkání členů. Zúčastilo se 22 členů, 5 se omluvilo. Bylo dohodnuto vejít v jednání s Lesy ČR s.p. o dočasném pronájmu a následném odkupu pozemku pod čerpací stanicí.
Je potřeba najít nového technika na správu čerpací stanice a nového předsedu sdružení.
Dále bylo rozhodnuto o výši platby na sezónu 2017 ve výši 1,- Kč za m2 výměry pozemku vedeného v katastru nemovitostí a dorovnat dluhy za sezónu 2016 a 2015.


Dle Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a movitým věcem č. 2012/6930-2 došlo 1.8.2016 k bezúplatnému převodu budovy bez č.p./č.e. na pozemku parcelní č. st. 3021 (právo hospodaření zapsáno pro Lesy ČR s.p. LV 164) část obce: Výsluní, způsob využití: stavba technického vybavení. A příslušenství čerpací stanice. Dne 15.8.2016 byl proveden vklad vlastnictví do katastru nemovitostí. Budova a příslušenství čerpací stanice je tedy ve vlastnictví ZO. Pozemek pod čerpací stanicí vlastní Lesy ČR s.p..


Dne 22.4. 2016 se uskutečnilo setkání členů. Zúčastnilo se 26 členů, 8 se omluvilo. Bylo dohodnuto získat do vlastnictví pozemek pod čerpací stanicí.
Dále bylo rozhodnuto o výši platby na sezónu 2016 ve výši 1,- Kč za m2 výměry pozemku vedeného v katastru nemovitostí.


V měsící březnu 2016 byla provedena oprava výstupního potrubí, oprava sacího koše a stavoznaku nádrže.


Dne 30.11.2015 byla podepsána Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a movitým věcem. Jedná se o budovu a příslušenství čerpací stanice. Návrh na vklad vlastnického práva do KN bude podán, jakmile bude z naší strany vyřešen vlastnický vztah k zastavěnému pozemku pod budovou. Pozemek vlastní Lesy ČR.


Dne 24.4. 2015 se uskutečnilo setkání členů. Zúčastnilo se 29 členů, 5 se omluvilo. Bylo dohodnuto pokračovat v úsilí získat čerpací stanici, potrubí a pozemek pod čerpací do vlastnictví. K tomuto účelu bude založena právnická osoba - spolek.
Dále bylo rozhodnuto o výši platby na sezónu 2015 ve výši 1,- Kč za m2 výměry pozemku vedeného v katastru nemovitostí.


Členská schůze se konala dne 28.11.2014. Zápis z členské schůze.


Dne 21.10. 2014 byla podepsána Smlouva o výpůjčce nemovité věci a movitých věcí s ÚZSVM na bezplatné užívání čerpací stanice a potrubí na dobu od 4.7. 2014 do 3.7. 2015.


Vzhledem ke skutečnosti, že pozemek vlastní Lesy ČR, stavbu vodovodu stát ČR a Magistrát města Plzně nemá v současné době o stavbu zájem, byl námi písemně požádán UZSVM o bezplatnou výpůjčku zařízení.


Dne 3.12.2013 bylo zahájeno územní řízení ve věci stavby Vodovod a kanalizace na Výsluní. 19.8.2014 na ústním jednání byla z naší strany vznesena připomínka k brání zřetele, že v dotčené oblasti se nachází stavba námi využívaného zavlažovacího zařízení. Připomínka byla přijata.
Účelem stavby Vodovod a kanalizace na Výsluní je doplnění základní technické infrastruktury v území pro rekreaci a bydlení o vodovod a kanalizaci. Věc vyřizuje odbor stavebně správní MMP. Časový harmonogram stavby: 2015 vypracování projektu pro stavební povolení, 2016 vydání stavebního povolení.


Z důvodu legalizace stavby, byla podána žádost na vklad stavby do katastru nemovitostí. Vklad byl pozastaven z důvodu nutnosti doložení potvrzení MMP odboru stavebně správního, že dotčená stavba skutečně leží na pozemcích dle geometrického plánu. Toto potvrzení příslušný odbor vydá po předložení technické dokumentace ke stavbě, ověřené autorizovanou osobou. Dále musí být odborem vydáno rozhodnutí o dělení pozemků. S tímto dělením musí souhlasit vlastník - Lesy České republiky.
Ve spolupráci UZSVM pracujeme na získání potřebných dokumentů.


Vedeme jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových - uzemní pracoviště Plzeň (UZSVM) a s Magistrátem města Plzně - odborem evidence majetku. Předmětem jednání je získání čerpacího zarízení do našeho vlastnictví.
Budova čerpacího zařízení patří státu pozemek náleží Lesům České republiky. Vodovodní potrubí leží na pozemcích města Plzně.
Dle současné legislativy nemůžeme bezplatně dané zařízení od státu získat. Pro nás finančně nejvýhodnějším řešením je, že budovu včetně pozemku stát zapíše do katastru nemovitostí. Dále stát vše nabídne Magistrátu města Plzně. Rada MMP musí s nabídkou souhlasit a majetek přijmout. Následně můžeme žádat MMP o bezplatné získání zařízení do správy.
Stavba, oplocená část pozemku a přístupová cesta byla zaměřena. Geodetické podklady předány státu, který jedná s Lesy České republiky.
Jednání jsou iniciována z naší strany.


Byl zřízen transparentní účet u Fio banky.
Název: ZO Českého zahrádkářského svazu Bory Plzeň
Číslo: 2800420176/2010
Na stránkách banky si může každý prohlédnout tento účet. Stačí zadat číslo účtu (2800420176) nebo název vlastníka účtu (ZO Českého zahrádkářského svazu Bory Plzeň).
Máme ještě starý účet, který tento rok zrušíme. Prostředky přesuneme na transparentní účet. V současné době je na transparetním účtu cca. 4/5 našich finančních prostředků. Společné dispoziční právo (platba z účtu, správa účtu) mají p. Vlna a pí. Charvátová.


Členská schůze se konala ve středu 1.5. 2013. Zápis z členské schůze.


Námi provozované zařízení je dle zákona ve vlastnictví státu. Bohužel nám, ani žádné zahrádkářské organizaci nepatří. Dle původních dokumentů (smlouva o akci "Z" mezi MNV Plzeň a Zahrádkáři Bory) z roku 1976 bylo zařízení státem propůjčeno do užívání. O současném užívání žádné smlouvy neexistují a ani nemohou být sjednány. K vytvoření pozice právoplatné nástupnické organizace, jsme se stali zapsaným spolkem v rámci Českého zahrádkářského svazu, z.s. Jsme ZOČZS Plzeň, Bory. Hledáme způsob jak získat dané zařízení od státu. Jednání nejsou legislativně jednoduchá a hlavně zdlouhavá.

Aktualizace: Září 2019